Badania zanieczyszczenia

Gleby, Gruntu, Ziemi i Wody Podziemnej

Badania zanieczyszczeń terenów dla potrzeb projektów rekultywacji czy remediacji wymagają spełnienia warunków opisanych w artykule POŚ 147a. W przypadku rutynowych badań zanieczyszczeń tj. rozpoznania terenów, to zamawiający decyduje kto ma pobierać próbki. Bazując na naszym wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniu zalecamy aby próbki pobierał uprawniony Geolog, który wykona odpowiednie odwierty w celu wykonania kompletnych badań terenowych włącznie ze zbadaniem profilu gleby. Ustalenie głębokości lustra wody podziemnej oraz ustalenie kierunku jej przepływu jest również kluczowe w przypadku migracji zanieczyszczeń czy skażeń. Zapytaj o szczegóły a przekażemy kontakty do naszych klientów na terenie całego kraju.  Laboratorium AFORTEST zgodnie z obowiązującym prawem dostarcza swoim klientom odpowiednie szkolenie dzięki któremu pobór oraz transport reprezentatywnych prób jest odpowiednio udokumentowany oraz zarchiwizowany. Pobierz protokół poboru prób COC (Chain of Custody – Łańcuch dowodowy): 

https://drive.google.com/drive/folders/1m1LWPESVOu0ePl1BK1OH_RcXBEx6lLKJ?usp=sharing

Instrukcja pobierania próbek. 

Zaleca się aby nie przechowywać próbek więcej niż kilka dni od daty poboru. Przy badaniu związków organicznych (benzyny, oleje, BTEX, WWA)  nie powinno się przekroczyć 7 dni od daty pobrania próbki. Natomiast przy badaniu metali ciężkich okres przechowywania można wydłużyć nawet do jednego miesiąca. Próbki dostarczamy w lodówkach turystycznych, w odpowiednich pojemnikach wykonanych ze szkła bursztynowego z odpowiednią niereaktywną  wkładką zabezpieczającą – wykonaną z teflonu PTFE.

Informacje dotyczące pojemników oraz wysyłki próbek

Prosimy o kontakt w celu zamówienia odpowiednich pojemników oraz aranżacji odbioru próbek dzięki naszym zakontraktowanym kurierom. 

Transport prób oraz dostawa odpowiednich pojemników trwa 24h robocze. 

Po dostarczeniu prób do laboratorium oraz dokumentacji z poboru prób,  jeszcze tego samego dnia roboczego przystąpimy do ich rejestracji,  co zostanie formalnie potwierdzone dokumentem rejestracyjnym, który przekazujemy klientom w postaci pliku PDF wysyłanego mailem. 

Jako pierwsze laboratorium w Polsce, wprowadzamy nową innowacyjna usługę tzw. „audyt wirtualny”, gdzie każdy z naszych klientów z poziomu ekranu komputera może sprawdzić poprawność i powtarzalność uzyskanych wyników badań. Indywidualny dostęp do odpowiednio zaszyfrowanych danych i pełnej dokumentacji z badań otrzymają Państwo na specjalnej platformie G Suite w tzw. „chmurze”. Uzyskacie Państwo wgląd dokonywanych pomiarów z badań, skanów dokumentacji, wykresów z kalibracji, chromatogramów, pomiarów wzorców oraz prób kontrolnych, czystości prób ślepych, zdjęć próbek itp.). Uważamy że jest to znacznie więcej aniżeli logo zewnętrznej instytucji certyfikującej, co wiąże się przeprowadzanym audytem raz do roku w akredytowanym laboratorium. Nasza innowacyjna i bezpłatna usługa, którą jest audyt wirtualny to znacznie więcej niż samo logo certyfikacji zewnętrznej instytucji i coroczny audyt laboratorium. W dobie panującej pandemii audyt wirtualny jest szybkim i ekonomicznie uzasadnionym sposobem sprawdzenia laboratorium oraz uzyskanych wyników badań

Sprawozdania z badań są generowane w języku polskim i angielskim w formacie PDF oraz EXCEL. Nasi klienci dodatkowo otrzymują gotowe zestawienia, które odnoszą się do rozporządzeń np. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

W jakim zakresie badamy glebę, grunt by ocenić zanieczyszczenie?

Jekie metody badawcze stosujemy?

W zał. 1 rozporządzenia ministra środowiska zostały podane przykładowe najczęściej występujące substancje powodujące ryzyko. Podano również wybrane rodzaje działalności mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko
z podziałem na grupy i podgrupy gruntów.  Przeprowadzenie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi zgodnie z rozporządzeniem pozwala ustalić potencjalne ryzyko i zaleca się aby każdy projekt był traktowany indywidualnie, w oparciu o specjalistyczną wiedzę uprawnionego geologa środowiskowego.  Bazując na naszym wieloletnim międzynarodowym doświadczeniu doradzimy Państwu jak dobrać zakres badań oraz jak badane substancje mogą oddziaływać na ryzyko zdrowotne.  

– metale ciężkie: Arsen (As), Bar (Ba), Chrom (Cr), Cyna (Sn), Cynk (Zn), Kadm (Cd), Kobalt (Co), Miedź (Cu), Molibden (Mo), Nikiel (Ni), Ołów (Pb), Rtęć (Hg)

Metodyka: 

Rozpuszczanie w kwasie po podgrzaniu (mineralizacja). Ekstrakt badany za pomocą ICP-OES (metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie)

Po uprzednim zmieleniu i wysuszeniu próbki są ekstrahowane w 1-molowym roztworze wodorotlneku sodu. Następnie ekstrakt badany jest instrumentalnie przy wykorzystaniu aparatu Skalar oraz obliczeń. Jest to metoda z zastosowaniem analizy przepływowej ciągłęj. 

Metoda ta ma na celu określenie całkowitych stężeń ekstrahowalnych węglowodorów ropopochodnych (TPH ang. Total Petroleum Hydrocarbons) w matrycach stałych i wodnych. W tej metodzie stosuje się ekstrakcję dichlorometanem (DCM), a następnie kwantyfikację za pomocą chromatografii gazowej / detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (GC-FID) z użyciem mieszaniny 1: 1 oleju napędowego i oleju mineralnego jako wzorców kalibracyjnych oraz markerów n-alkanowych w celu ustalenia zakresów temperatur wrzenia . Metodę tę stosuje się do analizy ilościowej „całkowitego TPH” (C6-C35) i jako „ różnych frakcji TPH”

Gleby i powiązane materiały są ekstrahowane w dichlorometanie (DCM) przy użyciu sonikacji. Stężenie WWA jest rejestrowane zarówno jako „Całkowity WWA”, jak i „poszczególne parametry WWA”, określone w kategoriach 16 US EPA „Priority Pollutant” wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Stężenia są określane za pomocą chromatografii gazowej przy użyciu kolumny kapilarnej.

Bezpośrednia analiza za pomocą  Headspace HS-GC-MS (chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas, przy użyciu auto-samplera headspace (metoda statycznej analizy fazy nadpowierzchniowej). Jest to analiza jakościowa poparta dokumentacją dopasowania każdej wykrytej subsntancji do spektrum masowego z biblioteki NIST. 

Analiza jakościowa polegająca na ekstrakcji próbki heksan/aceton 50:50 i analizie za pomocą chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem masowym GC-MS.

Ekstrakcja otrzymanej próbki w dichlorometanie i analiza za pomocą GC-MS (chromato-grafia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas)

Ekstrakcja próbki gleby w metanol/woda 60:40. Analiza za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC z detektorem elektro-chemicznym.

pl_PLPolish